آبیاری منظم درختان

ژانویه 14, 2022
تایمر آبیاری

تایمر آبیاری برای درختان آنها را سرسبزتر میکند؟

آیا درختان با آبیاری در ساعت های منظم سرسبزتر می شوند؟ درختان و گیاهان همچون انسان ها دارای حیات هستند. حیاتی که مستلزم چند عامل اصلی […]