کار با جدول توصیفی

می 24, 2021
کار با جدول اطلاعات توصیفی

کار با جدول اطلاعات توصیفی در GIS

تمرین ۵( پرس وجو بر اساس جدول اطلاعات توصیفی) وقتی که شما می خواهید عارضه ای را پیدا کنید که دارای یک مقدار مشخصی می باشد […]