نرم افزار ArcGIS

می 18, 2021
کار با Attribute Table

کار با Attribute Table

تمرین ۳ ( کار با Attribute Table ) مرحله اول:برنامه ArcMap را باز نموده و پروژه Yellow Stone_Peaks.Mxd را از مسیر زیر باز نمائید: C:\Temp\VirtualCampus\StartGIS10\Data بر […]