سیستم مختصاتی کارتزین

آوریل 27, 2021
پردازش نقشه ها در GIS

روش های پردازش نقشه ها در GIS

نرم افزار GIS هم چنین می تواند اطلاعات را از سیستم های مختصاتی به مجموعه داده های یکپارچه تحت حمایت که در سیستم های مختصاتی مختلف نگهداری می شود، تغییر دهد و جابجا نماید. همچنین، توانایی حمایت از چندین جریان کار را دارد.