سیستم اطلاعات جغرافیایی چیست

آوریل 21, 2021
GIS چیست؟

GIS چیست؟

GIS می تواند شامل لایه های اطلاعاتی مانند خیابان ها که به صورت خطوط مرکزی نشان داده می شوند ، نقشه های کاربردی که نشان دهنده ی زندگی گیاهی، مکان های استمرار، تمرکز های تجاری و مواردی دیگر است ، مکان های اصلی اجرایی و ادواری ،چشمه های آبی و رودخانه ها ،Polygon های جزئی که نشان دهنده ی صاحبان زمین ها هستند ،نقشه های کاربردی سطحی، که نشان دهنده ی عوارض زمین و پستی و بلندی ها می باشند و عکس های هوایی یا تصاویر ماهواره ای برای زمین های بهره برداری شده میباشد.