پمپ کف کش داب ایتالیا

کف کش داب ایتالیا – پمپ داب ایتالیا – پمپ داب – نمایندگی پمپ داب ایتالیا در ایران – نمایندگی پمپ آب داب ایتالیا در تهران – فروشگاه پمپ داب در خیابان سعدی – کف کش ضد جرقه داب ایتالیا – کف کش ضد جرقه آلما ایتالیا – کف کش ضد جرقه ALMA  ایتالیا – نمایندگی آلما ایتالیا ALMA  – لیست قیمت پمپ ایتالیایی DAB ALMA  – انواع پمپ مستغرق داب – پمپ کفکش NOVA  داب ایتالیا – پمپ کف کش DIG داب ایتالیا – الکترو پمپ ایتالیایی داب – فروش انواع پمپ خانگی ، صنعتی و کشاورزی داب ایتالیا – قیمت پمپ داب – مشخصات پمپ داب – قیمت فروش پمپ داب- کف کش و لجن کش داب ایتالیا 

پمپ کف کش و لجن کش داب ایتالیا DAB

کف کش داب ایتالیا

مدلولتاژ (V)RPMKWHPآمپر(A)حداکثر ارتفاع(m)ارتفاع (m)دبی(m3/h)خروجی(inch)
CAN 14 T۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۶.۲۱۷۱۵- ۲۸- ۶۶۲½"
RTL 2015-2T۳۸۰۲۸۰۰۱.۱۱.۵۳۱۵.۲۱۴.۱- ۱.۹۱.۵- ۱۳.۵۲"
RT 2015-2T۳۸۰۲۸۰۰۱.۱۱.۵۴.۸۱۵.۲۱۴.۱- ۱.۹۱.۵- ۱۳.۵۲"
RT AD 2015 - 2MSA-EX۲۲۰۲۸۰۰۱.۱۱.۵۸۱۵.۲۱۴.۱-۱.۹۱.۵-۱۳.۵۲”
RT 2025 2MA۲۲۰۲۸۰۰۱.۸۲.۵۱۳۲۳.۵۲۳ - ۵.۷۱.۵ - ۱۸۲"
RT 2025 2T۳۸۰۲۸۰۰۱.۸۲.۵۶.۴۲۵۲۴.۵ - ۵۱.۵- ۲۲.۵۲"
RT AD 2020 2T EX۳۸۰۲۸۰۰۱.۵۲۱.۵۲۰۱۹.۶- ۲.۳۱.۵- ۱۹.۵۲"
RW 2030 2T۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۵.۵۱۸۱۷.۷-۲.۷۳-۳۹۲”
RW 2540 2T۳۸۰۲۸۰۰۳۴۶۱۹۱۸.۸-۸.۳۳-۳۹۲½”
RW 3040 4T۳۸۰۱۴۰۰۳۴۵.۶۸۷.۴ - ۲.۳۱۲ - ۹۶۳"
RW 3040 2T۳۸۰۲۸۰۰۳۴۶.۵۱۵.۴۱۴.۵ - ۳۶- ۶۰۳"
RW 3050 2T۳۸۰۲۸۰۰۳.۷۵۸.۵۱۸.۷۱۸.۲ - ۴۶ -۷۲۳”
RW 3060 2T۳۸۰۲۸۰۰۴.۴۶۱۰۲۲.۳۲۰.۴- ۲.۵۱۲ - ۹۶۳”
RW 3075 2T۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۲۵۲۴.۱ - ۹۶- ۹۰۳"
RW AD 3060 2T EX۳۸۰۲۸۰۰۳.۷۵۸.۵۱۸.۷۱۸.۲ - ۴۶- ۷۲۳"
RC 3060 2T۳۸۰۲۸۰۰۴.۴۶۱۱۲۸۲۶.۸ - ۱۴.۳۶- ۶۶۳”
RC 3075 2T۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۳۲.۹۳۱ - ۱۸.۸۶- ۶۶۳”
RC AD 3075 2T EX۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۷.۵۳۲.۹۳۱ - ۱۸.۸۶- ۶۶۳”
RW 4070 4T۳۸۰۱۴۰۰۵۶.۸۱۲۱۴.۱۱۳.۴ - ۲۱۲- ۱۳۲۴"
RW 4100 4T۳۸۰۱۴۰۰۷.۵۱۰۲۰۱۷۱۶.۷- ۳.۵۱۲- ۱۸۰۴"
RW 4100 2T۳۸۰۲۸۰۰۷.۵۱۰۲۱۲۴۲۲.۴- ۷.۵۱۲- ۱۰۲۴"
RW 4120 4T۳۸۰۱۴۰۰۸.۸۱۲۲۴۲۱۲۰.۶- ۸.۲۱۲- ۱۸۰۴”
RW 4125 2T۳۸۰۲۸۰۰۹.۲۱۲.۵۲۶۲۷۲۵.۳ - ۱۰.۹۱۲- ۱۰۲۴"
RW 4150 2T۳۸۰۲۸۰۰۱۱۱۵۳۰۳۱۲۸ - ۱۲۱۲- ۱۰۲۴"
RW 4200 2T۳۸۰۲۸۰۰۱۵۲۰۳۱۴۰۳۸.۵ - ۲۰.۶۱۲- ۱۰۲۴"
RW 4100 4T EX۳۸۰۱۴۰۰۷.۵۱۰۲۰۱۷۱۶.۷- ۳.۵۱۲- ۱۸۰۴"
RC 6120 4T۳۸۰۱۴۰۰۹۱۲۲۳۱۴۱۳.۱- ۳.۲۱۸- ۲۷۰۶"
RC 6200 4T۳۸۰۱۴۰۰۱۵۲۰۳۱۲۱۲۰.۵- ۵.۶۲۴- ۳۴۸۶"
RC 6250 4T۳۸۰۱۴۰۰۱۸.۵۲۵۳۷۳۱۲۸.۵ - ۸۳۰- ۳۹۶۶"
RC6300 4T۳۸۰۱۴۰۰۲۲۳۰۴۶۳۴.۳۳۰ - ۴.۸۳۶- ۵۱۶۶"
RC AD 6250 4TEX۳۸۰۱۴۰۰۱۸.۵۲۵۳۷۳۱۲۸.۵ - ۸۳۰- ۳۹۶۶"
RC 8300 6T۳۸۰۹۶۰۲۲۳۰۴۵۱۷۱۶.۵- ۲.۸۵۱- ۷۶۵۸"
DIG 22 T BLUE۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۶.۲۲۳۲۰- ۱۸- ۶۶۲½"
DIG 22 T WHITE۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۶.۲۲۳۲۰- ۱۸- ۶۶۲½"
DIG 37 APT YELLOW۳۸۰۲۸۰۰۳.۷۵.۵۸.۵۳۴۳۳.۵- ۲.۶۵ - ۷۶.۵۳"
DIG 37 MPT YELLOW۳۸۰۲۸۰۰۳.۷۵.۵۸.۵۲۰۱۹.۲- ۲.۳۸.۴ - ۱۲۶۴"
DIG 55 APT YELLOW۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۴۲۴۰ - ۲.۶۵- ۷۸۳"
DIG 55 MPT YELLOW۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۲۵۲۴ - ۲.۳۹.۳ - ۱۴۱۴"
DIG 85 APT ORAENGE۳۸۰۲۸۰۰۸.۵۱۲.۵۱۸۵۱۵۰ - ۱۰۷.۲ - ۱۰۹۴"
DIG 85 MPT ORANGE۳۸۰۲۸۰۰۸.۵۱۲.۵۱۸۲۷۲۶.۷- ۲.۵۱۳.۳- ۲۰۴۶"
DIG 110 APT ORANGE۳۸۰۲۸۰۰۱۱۱۵۲۳۶۴۶۲ - ۱۰۹ - ۱۳۸۴"
DIG 110 MPT ORANGET۳۸۰۲۸۰۰۱۱۱۵۲۳۳۶۳۴.۲- ۲.۷۱۶.۲ - ۲۴۶۶"
RWI 2030 2T
(پمپ لجن کش تمام استیل)
۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۵.۵۱۸۱۷.۷-۲.۷۳-۳۹۲"
RWI 3050 4T
(پمپ لجن کش تمام استیل)
۳۸۰۱۴۰۰۳.۷۵۸.۸۹.۵۸.۹-۱.۸۱۲-۱۰۲۳"
RWI 3075 2T
(پمپ لجن کش تمام استیل)
۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۲۵۲۴.۱ - ۹۶- ۹۰۳"
RWI AD 2030 2TEX
(پمپ لجن کش تمام استیل)
۳۸۰۲۸۰۰۲.۲۳۵.۵۱۸۱۷.۷- ۲.۷۳- ۳۹۲"
RWI 3075 2T EX
(پمپ لجن کش تمام استیل)
۳۸۰۲۸۰۰۵.۵۷.۵۱۲۲۵۲۴.۱ - ۹۶- ۹۰۳"

الکتروپمپ کف کش مستغرق DAB سری NOVA

 

بازه عملیاتی: از ۱ تا ۱۶ متر مکعب بر ساعت با هد ۲/۱۰ متر.

محدوده دمای مایع:از صفر تا ۳۵ درجه سانتیگراد با توجه به استاندارد EN 60335-2-41 برای مصارف خانگی

مایع پمپ شونده: آب کثیف بدون فیبر.

اندازه ذرات جامد برای عبور ازاد از طریق شبکه مکش:

NOVA 180 – NOVA 200: 5 میلیمتر

NOVA 300 – NOVA 600 : 10 میلیمتر

کمترین عمق آب نشست:

NOVA 180 A:  ۷۷ میلیمتر

NOVA 180 NA – NOVA 200:   ۸ میلیمتر

NOVA 300:    ۸۵ میلیمتر

NOVA 600A: 175 میلیمتر

NOVA 600 NA:    ۳۸ میلیمتر

حداکثر عمق غوطه وری: ۷ متر

حداکثر زمان اجرای خشک: ۱ دقیقه

کلاس حفاظتی:IP 68

کلاس عایق بندی: F

کاربرد:

پمپ شناور سری NOVA مناسب برای استفاده در ساختمانهای مسکونی برای تخلیه اتو ماتیک زیر زمین و گاراژهایی که در معرض سیل قرار گرفته اند.

جمع و جور، حمل و نقل آسان، همچنین به عنوان یک پمپ پرتابل برای مواقع اضطراری قابل استفاده است. مانند بالا کشیدن  آب از مخازن و رودخانه ها، چشمه ها، حفاری ها،  تخلیه استخرهای شنا و مترو ها. ایده آل برای باغبانی. سوئیچ سطح اجازه نصب ثابت و عملیات خودکا را میدهد. نسخه با شفت پمپ فولادی ضد زنگ نیز موجود است

ویژگی­های ساختاری پمپ

بدنه پمپ، روکش و شبکه مکش از جنس تکنو پلیمر مقاوم در برابر آب؛ موتور ، شفت چرخ و پیچ ومهره ها از فولاد ضد زنگ. مهر و موم (سیل) سه لایه با حلقه های روغنی تعبیه شده.

ویژگی­های ساختاری موتور:

موتور آسنکرون ، پیوسته کار و شناور.

استاتور در محفظه ای فولادی با پوششی که از سییم کشی و خازن محافظت میکند، قرار گرفته است.

روتور روی بلبرینگ­های کاملا روغنی قرار دارد که برای اطمینان از دوام بالا و نویز پایین بزرگ انتخاب شده اند.

دارای محافظ استاندارد ترمو- آمپرومتریک؛ در نسخه تک فاز خازن دائمی نصب شده است.

برای محافظت از موتور سه فاز توصیه میشود مطابق قوانین از کنترل اضافه بار CUT-OUTS استفاده شود.

ساخته شده مطابق با استاندارد CEI 2-3  و  CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

ولتاژ استاندارد: تک فاز ۲۲۰-۲۴۰ ولت و ۵۰ هرتز / سه فاز ۴۰۰ ولت و ۵۰ هرتز

 

پمپ کف کش داب سری DRENAG 1000-1200

بازه عملیاتی: از ۳ تا ۲۸ متر مکعب بر ساعت با هد ۱۷ متر.

ویژگی مایع پمپ شده: آب باران، آب های زیرزمینی، آب شن و ماسه ای از محل ساخت و سازها، آب فاضلاب، غیر خورنده.عبور آزاد مواد جامد:۱۰ میلیمتر

محدوده دمای مایع:از صفر تا ۳۵ درجه سانتیگراد برای مصارف خانگی (EN 60335-2-41) و از صفر تا ۵۰ درجه سانتیگراد برای استفاده های دیگر

مازیمم دمای محیط برای کار با موتور خارج از آب: ۴۰ درجه سانتیگراد

حداکثر عمق غوطه وری: ۷ متر

کلاس حفاظتی:IP 68

کلاس عایق بندی: F

ولتاژ استاندارد: تک فاز  ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت و ۵۰ هرتز / سه فاز ۳۸۰ تا ۴۱۵ ولت و ۵۰ هرتز

نصب به صورت افقی ، پرتابل یا ثابت.

 

 کاربرد : 

پمپ سانتریفیوژ مستغرق با پروانه حلقه ای میکروکست، مناسب برای تخلیه فاضلاب تمیز، آب شنی، آب گل آلود با ذرات جامد تا ۱۰ میلی متر و بدون فیبر. مناسب برای کاربرد در ساختمان­های مسکونی و ساخت و سازها، همچنین در صورت وقوع غیر مترقبه سیل.

 

ویژگی­های ساختاری پمپ : 

بدنه، پروانه حلقه ای میکروکست ، فلنج موتو ، فیلتر و دیسک ، پوشش موتور، پوشش محفظه کابل و روکش از فولاد ضد زنگ  AISI 304.

شفت موتور فولاد ضد زنگ AISI 316، دستگیره با پوشش رزین(پلاستیکی) عایق بندی شده است. دو درزگیر مکانیکی با محفظه روغن داخلی (روغن غیر سمی) از کربن آلومینا ( اکسید آلومینیوم) در سمت موتور و سیلیکون کاربید- سیلیکون کاربید در قسمت پمپ.

ویژگی­های ساختاری موتور :

خشک، آسنکرون و ضد آب. خنک شونده توسط مایع پمپ، روتور برای اطمینان از دوام بالا و نویز پایین روی بلبرینگ­های کاملا روغنی و درزگیری شده قرار دارد. دارای محافظ استاندارد ترمو- آمپرومتریک؛ در نسخه تک فاز خازن دائمی نصب شده است.

نسخه تک فاز را می توان به صورت شناور در عملکرد اتوماتیک ارائه کرد. کابل برق برای نسخه تک فاز: ۱۰ متر H07RN، با پلاگین UNEL 47166-68 .