کار با نوار ابزار Editor در برنامه ArcMap

دسته‌ها

مشاهده اختلاف بین اسفروئیدها
مباحث اولیه(اسفروئیدها)در سیستم مختصات جغرافیایی
جولای 2, 2021
GIS سه بعدی
Arc GIS 3D(GIS سه بعدی)
جولای 8, 2021
کار با نوار ابزار Editor

کار با نوار ابزار Editor

تمرین ۱۹ ( کار با نوار ابزار Editor)

مرحله اول برای کار با نوار ابزار Editor: برنامه ی ArcMap را باز کرده و به مسیر زیر بروید:

C: \student\EditingDesktop10_0\MillersRanch.mxd

شکل یک منطقه‌ی روستایی را در قسمت خارج از Manhatan-Kansas نشان می دهد. که در حال حاضر به Anneberg-lake معروف است، که شامل ۵ لایه می باشد. دو لایه‌ی آن به صورت رستوری می باشند که در شکل به صورت لایه‌های روشن می باشند.

کار با نوار ابزار Editorاز منوی Customize  بر روی Toolbare رفته و تیک گزینه ی Editor را بزنید تا نوار ابزاری به شکل زیر ظاهر شود.

کار با نوار ابزار Editor

تعریف یک Polygon جدید برای دریاچه‌ی داخل پارک Anneberg

مرحله دوم: در این مرحله ما می خواهیم یک Polygon جدید برای دریاچه‌ی داخل پارک Anneberg تعریف کنیم. حال بر روی نوشته‌ی  Editor در نوار ابزار مربوطه کلیک کنید و گزینه ی start editing را انتخاب کنید. پنجره‌ای به اسم Editing Start باز می شود. در این پنجره شما باید لایه ای را که می خواهید آن را ویرایش کنید اول انتخاب کنید. بر روی لایه‌ی Lakes کلیک کنید تا به صورت انتخاب شده در آید و سپس Ok کنید.

کار با نوار ابزار Editorپنجره‌ای به اسم Create Features باز می شود که در آن تنها لایه‌ی Lakes موجود است، زیرا در لایه‌های انتخابی برای ویرایش کردن، تنها این لایه را انتخاب کرده ایم. بر روی Lakes کلیک کنید، بعد از پنجره ای که زیر آن قرار دارد بر روی Polygon کلیک کنید.

کار با نوار ابزار Editorدوباره بر روی Lakes کلیک کرده و آن را به وسیله موس کشیده و بداخل نقشه در جایی نزدیک به محل دریاچه بیندازید. متوجه می شوید که شکل موس تغییر کرده است و به صورت + در آمده است. می توانید مشاهده کنید که ابزارهای نوار ابزار Editor به صورت فعال درآمده اند.

کار با نوار ابزار Editor

با آیکون های موجود دور این دریاچه را به کمک موس خود انتخاب کنید تا به رنگ آبی درآید. در آخرسر که کل دریاچه را انتخاب کرده اید راست کلیک کنید و گزینه‌ی Finish Sketch را انتخاب کنید.

کار با نوار ابزار Editor آیکون Attributes از نوار ابزار Editor

مرحله سوم: بر روی آیکون Attributes از نوار ابزار Editor کلیک کنید تا پنجره‌ای به همین نام بر روی صفحه شما باز گردد. بر روی نوشته‌ی Lakes در این پنجره کلیک راست کرده و گزینه‌ی Layer Properties را انتخاب کنید. به Tab، Display رفته، در قسمت Field گزینه ی NAME را انتخاب کنید و سپس OK کنید.

گزینه ی Layer Properties در برنامه ArcMapحال در قسمت زیر پنجره‌ی Attribute در قسمت جلوی نوشته‌ی NAME به جای NULL عبارت Anneberg Lake را تایپ نمائید و کلید Enter را از روی صفحه کیبورد خود فشار دهید.

تایپ عبارت Anneberg Lake در پنجره‌ی Attributeبر روی نوار ابزار Editor رفته و بر روی آن کلیک کنید و گزینه ی Save Editor را انتخاب کنید.

مرحله چهارم: از قسمت زیر پنجره‌ی Attributes بر روی Create Feauters کلیک کرده تا پنجره ی آن دوباره مشخص گردد.

Create Feautersدر پنجره ی باز شده آیکون Origanize Templates   کلیک کنید تا پنجره ی مربوطه باز گردد. بر روی Properties کلیک کنید. بر روی < NULL> کلیک کرده و عبارت Irrigation Pond را تایپ نمائید. در قسمت Default Tool گزینه ی Freehand را انتخاب کنید و در نهایت ok کنید.

کار با نوار ابزار Editorنمایش مشخصات در نوار ابزار Editor

مرحله پنجم: از قسمت Bookmarks گزینه ی Irrigation Pond را انتخاب کنید. در پنجره ی Create Feauters بر روی lakes کلیک کنید، توجه داشته باشید که در قسمت زیر آن بایدگزینه  Freehand انتخاب شده باشد. مطابق شکل زیر محدودی مورد نظر را انتخاب کنید.

کار با نوار ابزار Editor

کار با نوار ابزار Editor

کار با نوار ابزار Editorبه نوار ابزار Editor رفته و گزینه‌ی  Save Editsرا انتخاب کنید. آیکون  Identify را انتخاب کنید. روی محدوده‌ی که انتخاب کرده‌اید کلیک کنید، مشاهده می کنید که مشخصاتی شامل، اسم محل، نوع عارضه، مساحت عارضه و محیط آن را به شما نمایش می دهد( ممکن است مقادیری که شما بدست آورده اید کمی با شکل زیر تفاوت داشته باشد).

کار با نوار ابزار Editorبرطرف کردن gap های موجود در خطوط با نوار ابزار Editor

مرحله ششم: در این مرحله می خواهیم gap های موجود در خطوط مثلاً یک خیابان را با نوار ابزار Editor برطرف کنیم. از منوی Bookmarks گزینه‌ی Miller’s Ranch North  را انتخاب کنید. لایه های؛ Lakes، Irrigation Pond و Anneberg Lake را خاموش نموده و لایه های؛ street و percels  را روشن نمائید.

کار با نوار ابزار Editorبر روی شکل مشاهده می کنید که gap هایی وجود دارد که باید ان ها را ویرایش کنیم.

کار با نوار ابزار Editorبر روی لایه‌ی Streets راست کلیک کرده و بر روی گزینه‌ی Edit Feauters رفته و گزینه‌ی Street Editing را انتخاب کنید. بر روی نوار ابزار Snapping کلیک کرده و گزینه‌ی Options را انتخاب کنید. پنجره‌ای به اسم Snapping options باز می گردد. تنظیمات آن را مانند شکل زیر تکمیل نمائید.

کار با نوار ابزار Editorبه وسیله ابزار   از نوار ابزار Editor ، مطابق شکل زیر عمل کنید. بر روی خیابان سمت چپ کلیک راست کرده و گزینه ی مورد نظر را انتخاب کنید.

کار با نوار ابزار Editorدر قسمت نوار ابزار Snapping گزینه‌ی Vertex Snapping را انتخاب کنید.

نوار ابزار Snappingخیابان سمت چپی که به صورت انتخاب شده است، با موس خود کشیده و به خیابان سمت راستی متصل کنید، تا gap موجود برطرف شود.

کار با نوار ابزار Editorبرای اتمام کار بر روی  Finish Sketchکلیک کنید و از قسمتEditor  گزینه‌ی Save Edits را انتخاب کنید.

اضافه کردن تغییرات جدید به مرزهای یک شهر

مرحله هفتم: در این مرحله می‌خواهیم به مرزهای یک شهر تغییرات جدیدی اضافه کنیم. پنجره‌ی ArcCatalog را باز کنید. از زیر شاخه‌ی Home به فولدر Data رفته و بعد از آن Planning را باز کنید. از داخل آن بر روی City_Boundary کلیک کرده و آن را به داخل نقشه کشیده رها کنید.

حال بر روی این لایه‌ی در پنجره ی Table of Contents کلیک راست کرده و گزینه‌ی Zoom to Layer را انتخاب کنید. دقت نمائید که در این حالت باید دو لایه‌ی City_Boundary و Parcels روشن باشند. بار دیگر بر روی لایه‌ی City_Boundary کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب کنید. به Tab، Symbology رفته و در قسمت Symbol بر روی خط موجود کلیک کنید. در قسمت Width عدد ۵ را وارد نموده و هر دو پنجره را Ok کنید.

کار با نوار ابزار Editor

جدول اطلاعات توصیفی

جدول اطلاعات توصیفی لایه‌ی City_Boundary را باز نموده و بر روی هر یک کلیک کنید، شکل آن را بر روی نقشه ملاحضه نمائید. که شامل دو Polyline می باشد. بعد از مشاهده این جدول را ببندید.

جدول اطلاعات توصیفی لایه‌ی City_Boundary

درپنجره‌ی Table of Contents بر روی آیکون List By Selection کلیک کنید. بر روی آیکون Toggle Selecable در کنار نوشته‌ی Parcels کلیک کنید و به قسمت Not selectable برده شود.

پنجره ی Table of Contentsحال بر روی آیکون  List By Drawingکلیک کنید. بر روی لایه ی City_Boundary کلیک راست کرده و از گزینه‌ی Edit Feauters گزینه‌ی Start Editing را انتخاب کنید. مشاهده می کنید که پنجره‌ی Create Features گشوده می شود. بر روی آیکون  origanize templates کلیک کنید. در کادر باز شده بر روی New Template  کلیک کنید. گزینه‌ی City_Boundary را تیک بزنید و دکمه‌ی finish را فشار دهید، و پنجره‌یOrganize Feature Templates  را Close کنید.

کار با نوار ابزار Editor

پنجره‌ی Table of Contents

در پنجره‌ی Table of Contents بر روی لایه‌ی City_Boundary کلیک راست کرده و از قسمت Selection گزینه‌ی Select All را انتخاب کنید. از منوی Editor گزینه‌ی Merge را انتخاب کنید.

کار با نوار ابزار Editorکلید ok را فشار دهید تا دو عارضه به یک عارضه تبدیل شود. از پنجره ی Catalog این بار بر روی لایه‌ی City_Area کلیک کرده و آن را به وسیله‌ی موس خود کشیده و به داخل نقشه‌ی موجود بیاندازید. پنجره‌یCreate Feature  را باز کنید. از قسمت Layer بر روی City_Area کلیک کنید و بعد بر رویTemplate New_ کلیک کنید. لایه‌یCity_Area را تیک بزندید، Finish کنید و در نهایت پنجره اصلی را Close کنید. از نوار ابزار اصلی Customize را انتخاب کنید. بعد بر روی Toolbars رفته و گزینه‌ی To Pology را تیک بزنید، تا نوار ابزارآن ظاهر شود.

کار با نوار ابزار Editorاز همین نوار ابزار بر روی آیکون Construct کلیک کنید. پنجره ای به همین اسم باز می شود که در جلوی قسمت Template لایه‌ی City_Area انتخاب شده است.در کادر جلوی Cluster Tolerance عدد ۵/۰ را وارد کرده و Ok کنید.

کار با نوار ابزار Editorمشاهده می کنید که Polygon جدیدی به همان اسم City_Area بر روی نقشه ظاهر می شود.

کار با نوار ابزار Editorاضافه کردن خط لوله ی جدید به شبکه ی آبرسانی شهری با نوار ابزار Editor

مرحله هشتم: در این مرحله می خواهیم به شبکه ی آبرسانی شهری یک خط لوله‌ی جدید اضافه کنیم. لایه های City_Boundry گزینه ی City_Area را خاموش کرده و لایه های Pipes و Streetsرا روشن نمائید. از قسمت Bookmarks گزینه‌ی Catalpa را انتخاب کنید.

کار با نوار ابزار Editorبر روی لایه‌ی Pipes راست کلیک کرده و از قسمت Edite Feature گزینه‌ی Start Editing را انتخاب کنید. اگر پیغامی مبنی بر Save کردن آمد آن را yes کنید. از پنجره‌ی Create Features بر روی Pipe راست کلیک کرده و گزینه‌ی Properties را انتخاب کنید. پنجره‌ای به اسم Template Properties باز می شود. در قسمت Line_Diameter عدد ۴ را انتخاب کنید و Ok کنید. در نوار ابزار Snapping گزینه های Vertex و Edge Snapping را فعال کنید. حال بر روی لوله‌ی مورد نظر موس خود را برده یا گزینه‌ای مانند شکل زیر پیدا کنید.( Pipes: Vertex)

کار با نوار ابزار Editorدر همان نقطه به عنوان شروع کلیک کنید، نوار ابزاری در کنار موس شما به نمایش در می‌آید بر روی آیکون  Constrain Parallel کلیک کنید و طبق شکل بر روی نقشه در قسمتی که نوشته شده Edge Parcels کلیک کنید.

کار با نوار ابزار Editorبا موس خود کلیک راست کرده و گزینه ی Length را انتخاب نمائید. عدد ۱۲۵ را تایپ نموده و Enter کنید. در آخر بر روی آیکون Finish Sketch کلیک کنید.

کار با نوار ابزار Editorبرای اتمام کار بر روی آیکون  Attributes از نوار ابزار Editor کلیک کنید تا پنجره ی آن به نمایش درآید. در جلوی قسمت Instal Date که نوشته شده است < NULL > کلیک کرده تا تقویم باز شود. بر روی تاریخ مورد نظر کلیک کنید تا تاریخ نصب لوله ثبت گردد. بر روی گزینه‌ی Editor رفته و اول گزینه‌ی Save Edits را انتخاب کنید و بعد روی گزینه‌ی Stop Editing کلیک کنید.

دیدگاه ها بسته شده است