کار با ابزارهای اندازه گیری در برنامه ArcMap

دسته‌ها

تحلیل مکانی (Spatial Analyst)
تحلیل مکانی (spatial Analysis)
ژوئن 8, 2021
روشهای IDW و Kriging
استفاده و مقایسه روشهای IDW و Kriging
ژوئن 14, 2021
کار با ابزارهای اندازه گیری

تمرین ۱۱(کار با ابزارهای اندازه گیری پیدا کردن محلی مناسب برای ساخت تاکستان انگور)

مرحله اول کار با ابزارهای اندازه گیری: برنامه ArcMap را باز نموده و به مسیر زیر بروید؛

                                 C: \Temp\VerticalCampus\DataInfo10-0\Query\vineyard.mxd

این نقشه شامل لایه های ، بزرگراه ها، اقیانوس، از نتایج و مسیرهای اصلی می باشد.

کار با ابزارهای اندازه گیری

مرحله دوم کار با ابزارهای اندازه گیری

مرحلهدوم (Aspect): شاید یکی از مهمترین شرایط برای ساخت تاکستان برای یک کارخانه، دمای محیط در آن منطقه می باشد. میزان جذب و دریافت نور خورشید بیشترین تاثیر را در رشد و کیفیت محصولات تاکستان می گذارد. در این مرحله می خواهیم مکان هایی را پیدا کنیم که Aspect آنها بین ۵/۱۵۷ تا ۵/۲۴۷ درجه باشند. پنجره ی Search را باز کرده و عبارت Aspect را در آن تایپ کنید و گزینه ی مورد نظر را انتخاب کنید.

پنجره ی Searchدر قسمت raster Input گزینه ی Elevation را انتخاب کنید و در قسمت Output raster به فایل QueryScratch.gdb بروید و به اسم Aspect لایه را ذخیره نمائید. در آخر Ok کنید تا لایه ای به اسم Aspect در پنجره ی Contents   Table of اضافه شود.

کار با ابزارهای اندازه گیریحال پنجره ی Search را دوباره باز کرده و این بار عبارت Raster Calculator را تایپ کنید و گزینه‌ی مورد نظر را انتخاب کنید.

پنجره ی Search

فیلد ماشین حساب در برنامه ArcMap

پنجره ی باز شده را مانند شکل زیر تکمیل نمائید. توجه داشته باشید که در قسمت output raster به فایل Query scratch.gdb رفته و به اسم GoodAspect  فایل را ذخیره نمائید.

ماشین حساب در برنامه ArcMap

همان طور که مشاهده می کنید لایه ای به اسم GoodAspect در پنجره ی Table of Contents اضافه شده است که شامل دو زیر لایه به شماره های ۰ و ۱ است. اگر توجه کنید در نقشه خواهید دید که در قسمت جنوب و جنوب غربی ارتفاعات که دارای دمای بیشتری هستند به رنگ زیر لایه ی شماره ۱ ( پر رنگ تر) درامده اند، برای نمایش بهتر می توانید لایه‌های دیگر را خاموش کنید.

کار با ابزارهای اندازه گیریبرای ورود به مرحله ی بعد همه ی لایه ها را خاموش کنید.

مرحله سوم کار با ابزارهای اندازه گیری

مرحله سوم: (Slope) در شیب های ملایم زهکشی به خوبی انجام می شود، و همین عامل از فرسایش و تخریب جلوگیری به عمل می آورد، ولی در دامنه های باشیب تند مسائلی مطرح می گردد که سبب افزایش پتانسیل تخریب در فرسایش است.

در این مرحله می خواهیم مناطق را شناسایی کنیم که برای- تولید انگور با کیفیت- که دارای شیبی بین ۱٫۵ تا ۱۵ درصد باشند. برای انجام کار در پنجره ی Search عبارت Slope را تایپ کرده و گزینه ی مورد نظر را انتخاب کنید.

پنجره ی Searchدر پنجره باز شده در قسمت Input raster گزینه‌ی Elevation را انتخاب کنید. در قسمت Output raster به فایل QueryScratching.gdb رفته و با اسم Slope لایه‌ی خروجی را ذخیره نمائید در قسمت  Output Measurement گزینه‌ی PERCENT_RISE را انتخاب نمائید و در انتها OK کنبد.

کار با ابزارهای اندازه گیریمناطقی که بر روی نقشه ی شما به رنگ قرمز در آمده اند دارای شیب بیشتری نسبت به سایر مناطق می باشند. مثل مرحله ی قبل پنجره ی Raster Calculator را باز کرده و مثل شکل زیر تکمیل نمائید در قسمت Output raster به فایل QueryScratch.gdb رفته و به اسم GoodSlope لایه را ذخیره نمائید.

ماشین حساب در برنامه ArcMapدر انتها Ok کنید. مشاهده می کنید که لایه ای به اسم فوق به قسمت Table of Contents اضافه شده است که شامل دو زیر لایه ۰ و ۱ است. مناطق زیر لایه ی ۱، محدوده ی مورد نظر ما می باشند، برای ورود به مرحله ی بعد همه ی لایه ها را خاموش نمائید.

کار با ابزارهای اندازه گیری

نقش ارتفاع در فرآوری محصول

مرحلهچهارم (Elevation): ارتفاع نقش مهم را در فرآوری محصول خوب ایفا می کند. یک ارتفاع مناسب از تجمع هوای سرد در اواخر بهار جلوگیری می کند و یا از رسیدن پاییز زودتر نیز ممانعت می کند. حال ما باید مناطقی را پیدا کنیم که ارتفاعی بیش از ۲۰۰متر داشته باشند. برای انجام این امر در قسمت Search عبارت Greater Than را تایپ کنید و گزینه ی مورد نظر را انتخاب کنید.

قسمت Search در برنامه ArcMapپنجره باز شده را ماطبق شکل تکمیل نمائید. توجه فرمائید در قسمت Output raster به فایل QueryScratch.gdb رفته و به اسم GoodElevation لایه مورد نظر را ذخیره نمائید.

کار با ابزارهای اندازه گیریدر انتها Ok کنید تا لایه ای به اسم فوق به قسمت Table of Contents اضافه گردد. این لایه شامل دو زیر لایه به شماره های ۰ و ۱ می باشد که در زیر لایه ی شماره ۱ جواب مناطق محدود ما موجود می باشد. برای ورود به مرحله  بعد تمام لایه ها را خاموش فرمایئد.

کار با ابزارهای اندازه گیری

فاصله از بزرگراه عامل مهم پیدا کردن محل مناسب برای ساخت تاکستان

مرحله پنجم(distance): یکی دیگر از عواملی که در پیدا کردن محل مناسب برای ساخت تاکستان نقش دارد، فاصله از بزرگراه ها می باشد، باید دقت شود که محصولات در زمان مناسب در کمترین ترافیک به محل های نمونه برداری و پرداخت راهنمایی شوند. در این مرحله باید سایت مورد نظر در کمتر از یک مایلی از بزرگراه اصلی باشد. برای این منظور در قسمت Search عبارت Euclidean distance  (‌فاصله‌ی اقلیدسی) را تایپ نموده و گزینه ی مورد نظر را نتخاب کنید.

قسمت Search در برنامه ArcMapدر قسمت Input raster گزینه ی Freeways را انتخاب کنید و در قسمت Output Distance raster به فایل Queryscratch.gdb رفته و به اسم DistanceToFreeWays لایه مورد نظر را ذخیره نمائید.در انتها کلید Ok را فشار دهید. مشاهده می کنید که لایه ای به اسم فوق ایجاد شده است که با توجه به رنگهای ایجاد شده فاصله از مرکز بزرگراه های اصلی را نشان می دهد.

فاصله از مرکز بزرگراه های اصلی

پنجره سرچ در برنامه ArcMap

حال باید مناطقی که را که در یک مایلی بزرگراه های اصلی قرار دارند را تعیین کنیم به پنجره ی Search رفته و عبارت Less Than Equal  را تایپ نمائید و گزینه ی مورد نظر را انتخاب کندید.

قسمت Search در برنامه ArcMapپنجره مورد نظر را مانند شکل زیر تکمیل نمایئد. توجه داشته باشید در قسمت Output raster به فایل QueryScratch.gdb رفته و به اسم GoodAccess لایه مورد نظر را ذخیره نمائید.

کار با ابزارهای اندازه گیریو در نهایت کلید Ok را فشار دهید. مشاهده می کنید که لایه ای به اسم فوق به قسمت Table of Contents  اضافه شده است که دارای دولایه به شماره ی ۰ و ۱ است. جواب مطلوب ما در زیر لایه ی شماره ۱ می باشد. برای ورود به مرحله ی بعد تمام لایه ها را خاموش نمائید.

کار با ابزارهای اندازه گیری

مرحله ششم کار با ابزارهای اندازه گیری

مرحله ششم(Find Suitable Sites):در این مرحله می خواهیم تمام عوامل بالا را با هم آنالیز کرده و جواب نهایی را پیدا کنیم. برای این منظور از قسمت Search مانند مراحل قبل پنجره ی Raster Calculator را باز نمائید و مانند شکل زیر تکمیل نمائید. توجه داشته باشید که در قسمت Output raster  به داخل فایل QueryScratch.gdb رفته و به اسم PotentialVineyardSites لایه مورد نظر را ذخیره کنید.

ماشین حساب در برنامه ArcMapدر نهایت Ok کنید. مشاهده می کنید که لایه ای به اسم فوق به اسم قسمت Table of Contents اضافه شده است که دارای دو زیر لایه به شماره های ۰و۱ می‌باشد. جواب مورد نظر ما در زیر لایه ی شماره ۱ موجود می باشد. که بر روی نقشه به صورت نقطه های پر رنگ نشان داده شده است. برای مشاهده بهتر می توانید بر روی این مناطق Zoom نمایید.

کار با ابزارهای اندازه گیری

دیدگاه ها بسته شده است