ArcGIS 10 و Google Earth و ارتباط آن ها

دسته‌ها

ArcGlobe 10 و سه بعدی سازی تصاویر
ArcGlobe 10 و به وجود آوردن تصویر ۳D واقعی
آگوست 1, 2021
آشنایی با انواع نازل کارواش صنعتی
مزایای آشنایی با انواع نازل کارواش صنعتی
دسامبر 17, 2021
ArcGIS 10 و Google Earth

ArcGIS 10 و Google Earth

تمرین ۲۰-۱۰ (کار با لایه های KML وEarth Google)

در این تمرین می خواهیم نحوه ی ارتباط دو برنامه ی ArcGIS 10 و Google Earth را شرح دهیم. شما می توانید لایه های خود را به فرمت‌های Kml .* یا *.Kmz تبدیل کرده و بین دو برنامه فوق جابجا کنید.
مرحله اول: برنامه ی ArcMap 10 را باز نموده، بر روی آیکون کلیک کرده و به مسیر زیر بروید؛
C:\Student\3DAnalyst\Exercise10
و فایل Vipoints را انتخاب نمایید.

ArcGIS 10 و Google Earth

پنجره Catalog در برنامه ArcMap 10

مرحله دوم: پنجره ی Catalog را باز نموده و به داخل فولدر Exercise10 بروید. بر روی این فولدر راست کلیک کرده و از شاخه New گزینه Shapefile را انتخاب کنید.

پنجره ی Catalogپنجره ای به اسم Creete New Shapefile باز می شود. در قسمت Name عبارت Control_Points را تایپ نمایید.بر روی دکمه ی Edit کلیک کرده تا صفحه ای به اسمSpatial Reference Properties باز گردد.

پنجره Creete New Shapefileبر روی دکمه Import کلیک کرده به مسیر Exercise 10 بروید و به لایهی Viponits را Add نمایید.

پنجره Creete New Shapefileمشاهده می کنید که مشخصات لایه مورد نظر به اسم NAD_1927_UTM_Zone_16N تغییر می نماید. در نهایت هر دو پنجره را Ok کنید. مشاهده می کنید که لایهای به اسم Control_Points در پنجرهی Table of Conteats اضافه شده است.

برروی آن راست کلیک کرده و از زیر شاخهی Edit Featares گزینه ی Start Editing را انتخاب نماید. مشاهده میکنید که در کنار صفحه ی شما، پنجرهای به اسم Create Features باز میگردد. برروی لایه مورد نظر کلیک کنید تا در پنجره‌ی پائین‌آن به اسم Construction Tools از Point ظاهر شود. برروی این گزینه کلیک نمائید.

ArcGIS 10 و Google Earth

نوار ابزار Editor

موس خود را به روی نقشه برده و در ۴ رأس مربع مذکور کلیک نمائید. از نوار ابزار Editor برروی آن کلیک کرده و اول برروی گزینه ی Save Editing و بعد برروی Stop Editing کلیک نمائید. تا نظرات انجام شده ثبت و ذخیره گردد.

ArcGIS 10 و Google Earthبرروی نقطه ی زیر لایه ی Control_Points در پنجره ی Table of Contents کلیک کنید تا صفحهای به اسم Symbol Selector باز گردد برروی شکل Triangle2 کلیک کنید. در قسمت Size عدد ۶ را تایپ نموده و در نهایت OK کنید.

ArcGIS 10 و Google Earthاز پنجره ی Table of contents لایه ی Vipoints Point را خاموش نمائید. مشاهده می کنید که تنها چهار مثلثی که به رنگ سبز رنگ می با شند در صفحه باقی ماندهاند . پنجره ی Search را باز نمائید . عبارت Kml را در آن تایپ کنید و گزینه ی مورد نظر را انتخاب نمائید.

ArcGIS 10 و Google Earthپنجره ای به اسم KML Layer to باز می گردد. در قسمت Layer گزینهی Control_Points را انتخاب نمائید. در قسمت Output File به مسیر فولدر Exevcise10 رفته و به اسم Points ذخیره نمائید. در قسمت Layer output Scale عدد ۱ را تایپ نموده و در نهایتOk کنید.

پنجره KML Layer to

برنامه ی Google Earth

مرحله سوم: برنامه ی Google Earth را باز نموده.(مراحل نصب این برنامه در پیوست آورده شده است).

ArcGIS 10 و Google Earth

ArcGIS 10 و Google Earthبرروی منوی “فایل” رفته و گزینه‌ی “وارد کردن” را انتخاب نمائید.
به محل فولدر Exercise10 برو به از قسمت Files of Type گزینهی “همه فایل ها” را انتخاب نمائید. برروی فایل Points.Kmz کلیک نمائید دکمهی Open را فشار دهید. متوجه می شوید که به محل مورد نظر به طور اتوماتیک منتقل میشود. و همان چهار مثلث برروی صفحه ی شما ظاهر می شود.

ArcGIS 10 و Google Earthاز قسمت “فایل” به روی گزینه‌ی “ذخیره” رفته و برروی “ذخیره تصویر” کلیک نمائید. برروی گزینه‌ی “متوسط” کلیک نموده و با اسم image1 ذخیره نمائید. (محل ذخیره را در همان فولدر Exercise10 قرار دهید). *در صورتی که شما به اینترنت و یا این برنامه دسترسی ندارید. عکس مورد نظر از قبل در همین پوشه ذخیره شده است.

برنامه‌ی ArcMAP 10

مرحله چهارم: برنامه‌ی ArcMAP 10 را باز نمائید. برای اینکه به مشکل برنخورید قبل از بازکردن برنامه، اگر به اینترنت متصل هستید، ارتباط خود را قطع نمائید. لایه‌ی Vipoints Point را خانوش نموده. برروی زیر لایه‌ی Control_Points کلیک کرده و رنگ مثلثها را به قرمز تغییر دهید. برروی آیکون Add Data کلیک کنید و به داخل مسیر فولدر Exercise10 بروید. برروی لایه‌ی image.jpg کلیک کرده و آن را Add نمائید.

ArcGIS 10 و Google Earth

ارتباط دو برنامه ArcGIS 10 و Google Earth

مرحله پنجم: از منوی Customize برروی Toolbors رفته و گزینه ی Georeferecing را تیک بزنید تا نوار ابزار آن برروی صفحه ظاهر شود.

از همین نوار ابزار برروی منوی Georeferencing کلیک کرده و گزینهی Display Fit to را انتخاب نمائید، تا تصویر گرفته شده ظاهر شود.

ArcGIS 10 و Google Earth

ابزار Add Control Points

اگر برروی تصویر مورد نظر دقت کنید مشاهده می کنید که مثلث های قرمز و سبز رنگ برروی یک دیگر نیفتاده‌اند. شما باید به کمک ابزار Add Control Points از نوار ابزار Georeferencing آنها را روی یکدیگر قرار دهید.

ArcGIS 10 و Google Earthبه کمک این ابزار اول برروی نقاط سبز رنگ کلیک کرده و بعد برروی نقاط قرمز متناظر با آن کلیک کنید. این مراحل را برای همه‌ی چهار نقطه باید انجام دهید، تا شکل به طور دقیق در محل مورد نظر قرار بگیرد.

 

ArcGIS 10 و Google Earthبرروی لایه‌ی Image.jpg از پنجره ی Talbe of Coutents راست کلیک کرده و از شاخه ی Data گزینه ی Export Data را انتخاب کنید. پنجرهای به اسم Export Raster Data باز می گردد، آن را مانند شکل زیر تکمیل نمائید. برنامه ی ArcMap 10 را ببندید.

ArcGIS 10 و Google Earth

برنامه ی ArcScene 10

مرحله ششم: برنامه ی ArcScene 10 را باز کرده. برروی آیکون Add Data کلیک کیند.به مسیر فولدر Exercise10 برویه و فایل‌هایVipoints وImage.Tif را Add کنید.

ArcGIS 10 و Google Earth

پنجره‌ی Catalog و ارتباط ArcGIS 10 و Google Earth

به پنجره‌ی Catalog رفته از قسمت Toolboxes بر روی System Toolboxes کلیک کنید. بعد از قسمت ۳D Analyst Tools بر روی TIN Management کلیک کرده تا زیر مجموعه های آن ظاهر شود. از بین آنها گزینه‌ی Create TIN را انتخاب کنید.

ArcGIS 10 و Google Earthپنجره‌ای به همین نام باز می شود. در قسمت Output TIN به داخل فولدر Exercise10 بروید و به اسم tin ذخیره نمائید. از قسمت Feature class Input گزینه‌ی Vipoints Points را انتخاب نمائید و در انتها Ok کنید.

ArcGIS 10 و Google Earthمشاهده می کنید که لایه ای به اسم tin ساخته میشود و در بالای دولایه ی قبل ،قرار می گیرد.

ArcGIS 10 و Google Earth

پنجره‌ی Content Table of و ArcGIS 10 و Google Earth

مرحله هفتم: از پنجره‌ی Content Table of لایه‌های Vipoints Pointوtin را خاموش نمائید. برروی لایه ی Image.Tif راست کلیک کرده و گزینه ی Properties را انتخاب کنید به Tab ، Base Height رفته و برروی گزینه‌ی Floating on a Custom Surface کلیک کنید. دکمه ی OK را فشار دهید.

ArcGIS 10 و Google Earthاز قسمت Table of Contents برروی Layers Scene راست کلیک کرده و گزینه ی Properties Scene را انتخاب کنید تا پنجره‌ای به همین نام باز گردد. در جلوی کادر عبارت Vertical Exaggeration عدد ۲ را تایپ کنید. و در نهایت Ok کنید. مشاهده می نمائید که تصویر شما که از برنامه ی Google Earth در حالت ۲D گرفته بود به حالت ۳D در آمده است. با استفاده از ابزار Navigate و دیگر ابزارها می توانید از تمام جهات تصویر موردنظر را مشاهده فرمائید.

ArcGIS 10 و Google Earth

دیدگاه ها بسته شده است